Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015

2015-05-13 11:15:23 Ogłoszenia

1. Budowa stacji transformatorowej słupowej. 2. Budowa, przebudowa, oraz rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, oraz demontaż sieci energetycznej przeznaczonej do przebudowy.

Pacanów, dnia 13.05.2015 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Pełnomocnik Inwestora: Pan Jerzy Siejak – Pracownia Projektowa „PROMEL” s.c., Mójcza ul. Chabrowa 6, 25-224 Kielce

dla inwestycji polegającej na:

1.       Budowa stacji transformatorowej słupowej.

2.       Budowa, przebudowa, oraz rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, oraz demontaż sieci energetycznej przeznaczonej do przebudowy.

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

-   nr 304, położonej w obrębie 0025 Zołcza Ugory, jednostka Pacanów

-   nr 3903/1, 3046, 3875, 3068, 3069, 3067/1, 3968, 2991, 3876, 2902, 2903, położonych w obrębie 0001 Biechów, jednostka Pacanów

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego, wnioski, uwagi stron postępowania wraz z udzielonymi odpowiedziami) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ Wójt Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia
i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

z-up Wójta Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: