Postanowienie ROŚ

2015-04-30 07:17:01 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowania

Znak:ROŚ.6220.5. 2015                                                                  Pacanów, 2015.04. 24.

 

  P o s t a n o w i e n i e

        Na podstawie art.123 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.267 z późn.zm),  art.69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)  po wydaniu postanowienia z dnia 26 marca 2015r .o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn.Budowa  na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu  30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych” realizowanego w obrębach :Biechów, Wójcza, Wójeczka, Kwasów, Pacanów, Chrzanów gm. Pacanów  przez Zakład  Projektowania i  Usług   Technicznych  A  i  M  Brzozowscy  Sp. J.  ul. Studzienna 3  ,  45-045 Opole .

 p o s t a n a w i a m

  zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko.

U z a s a d n i e n i e

  Zakład  Projektowania i  Usług   Technicznych  A  i  M  Brzozowscy  Sp. J.  ul. Studzienna 3,   45-045 Opole dnia 10maja 2013r. wystąpił do Wójta Gminy Pacanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa  na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu  30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych” realizowanego w obrębach :Biechów, Wójcza, Wójeczka, Kwasów, Pacanów, Chrzanów gm. Pacanów  przez Zakład  Projektowania i  Usług   Technicznych  A  i  M  Brzozowscy  Sp. J.  ul. Studzienna 3, 45-045 Opole. Wójt Gminy Pacanów postanowieniem znak:ROŚ.6220.5.2013 z dnia 2013.05.27 odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie. Inwestor Zakład Projektowania i Usług Technicznych   A i M Brzozowscy  Spółka Jawna, ul. Studzienna 3, 45-045  Opole złożył  zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Pacanów z dn.27.05.2013r. ROŚ.6220.5.2013 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to dnia 02.09.2013r. znak: SKO.OŚ-60/2952/104/2013 uchyliło zaskarżone  postanowienie i przekazało  sprawę  do ponownego rozpatrzenia  organowi  I instancji.

W dniu 27 listopada 2014r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów: tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 W związku  powyższym Wójt Gminy Pacanów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby –co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach , znak:WOO-II.4240.293.2014.PW.3 z dnia 2015.02.15 (data wpływu 27.02.2015)wyraził opinie,  że dla danej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju  wydał opinię sanitarną  znak:SE.V.-4470/4/15 z dnia 20.02.2015r. (data wpływu 23.02.2015r.), w której  wyraził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi oraz  określił  zakres raportu oddziaływania na środowisko - zgodnie z wymogami w art.66 ustawy z dnia 03 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(t.j.Dz.U.z 2013r. ,poz1235 ze zm.) z rozbudowaną tematyką :

a) analizy wpływu infradźwięków na zdrowi okolicznych mieszkańców

b) analizy potencjalnych konfliktów społecznych.

W uzasadnieniu  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju  stwierdził, że
po dokonaniu analizy przedmiotowej dokumentacji oraz na podstawie wiedzy własnej uznaje, iż widzi potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na źródło konfliktu społecznego i źródło emisji fal dźwiękowych (infradźwięków).

Konflikty społeczne mogą skutkować negatywnym oddziaływaniem na sferę zdrowia psychicznego ludzi (mieszkańców sąsiednich posesji), a infradźwięki bezpośrednim zagrożeniem na zdrowie ludzi. 

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz

z kartą informacyjną pod katem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących  stosownie do zapisów art.63 ust.1 i 4 cytowanej ustawy, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego dużą skalę, charakter i złożoność oddziaływań szczególnie na środowisko przyrodnicze i emisję hałasu, wystąpienie konfliktów  społecznych,  potrzebę zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu,   Wójt Gminy Pacanów postanowieniem znak:ROŚ.6220.5.2015 z dnia 26 marca 2015r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia
i   określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

        Podstawą prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art.69 ust.4 i 5 ustawy OOŚ, zgodnie z którym ,w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , właściwy organ wydaje postanowienie
o zawieszeniu postępowania

W przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono  jak w sentencji.

 

                       Na postanowienie niniejsze nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Otrzymują:

1..Zakład Projektowania

i Usług  Technicznych A i M Brzozowscy

Sp. J., ul. Studzienna 3, 45-045 Opole.

 

2. Strony   poprzez obwieszczenie w trybie art. 74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.49Kpa,  na tablicach ogłoszeń w:

- Urząd Gminy Pacanów,

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów

- w miejscowościach Biechów, Wójcza, Wójeczka, Chrzanów, Kwasów, Pacanów

- Urząd Miasta i Gminy Stopnica

- w miejscowościach Borek, Mariampol, Suchowola, Szczeglin, Klępie Górne

-Urząd Gminy Solec-Zdrój

- w miejscowości Piestrzec

3.A/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

25-361  Kielce, ul. Szymanowskiego 6.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Busku – Zdroju, ul. Stefana Batorego 2.

 


Zobacz również: