Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-04-30 07:14:19 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowanie administracyjne w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu 30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych

Znak:ROŚ.6220.5.2015                                                                            Pacanów, 2015.04.24.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA  GMINY    PACANÓW

 

 

Na podstawie art.49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2013r.poz.267 ze zm.) w związku z art.74 ust.3  oraz art.63 ust.5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r.poz.1235 ze zm.),

  zawiadamiam strony postępowania poprzez obwieszczenie , że w dniu 24.04.2015r. zostało wydane postanowienie ROŚ.6220.5.2015 zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie  dot. wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4),  sieci kablowej o napięciu  30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych „ realizowanego w obrębach: Biechów, Wójcza, Wójeczka, Kwasów, Pacanów, Chrzanów, gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.    

Informuję, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.

Na  w.w. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną   formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele
i współwłaściciele działek w obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia obejmującym obręby: Biechów, Wójcza, Wójeczka, Chrzanów, Kwasów, Pacanów, gm. Pacanów,   obręby Borek, Mariampol, Suchowola, Szczeglin, Klępie Górne gm. Stopnica  oraz obręb Piestrzec
gm. Solec-Zdrój.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszone na tablicy ogłoszeń  w tut. Urzędzie, na tablicy ogłoszeń w sołectwach : Biechów, Wójcza, Wójeczka, Chrzanów, Kwasów, Pacanów, gm. Pacanów;  Borek,  Mariampol, Suchowola, Szczeglin, Klępie Górne gm. Stopnica  oraz obręb Piestrzec gm. Solec-Zdrój.                                                                           

                Z pełną treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 , I piętro, pokój 110,  w godzinach od 7 00– 1500 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: