Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2015

2015-04-16 13:35:35 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid.gr. 1817/3 (obręb 0014 Pacanów) przy ul. Słupskiej 50 w m. Pacanów, gm. Pacanów

Znak:ROŚ.6220.3.2015                                                 Pacanów,2015.04.14.

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

          Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz  art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz.U.2013r, poz.1235 ze zm. powołana dalej jako „UOOŚ”)

zawiadamiam

o toczącym się postępowaniu zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. ”Zmiana sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid.gr. 1817/3 (obręb 0014 Pacanów) przy ul. Słupskiej 50 w m. Pacanów, gm. Pacanów.

 Postępowanie zostało wszczęte na wniosek „KOLORZŁOM” Krystyna Pietrusik w dniu 19.07.2011r.

 Postanowieniem z dnia 2011.09.22, znak: ROŚ.6220.2.2011 Wójt Gminy Pacanów  po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach z dnia 2011.08.23 znak: WOO.II.4241.2.2011.IKG-1  i Państwowego  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego  w Busku-Zdroju opinią sanitarną  z dnia 2011.08.29 znak: SE.V-4470/18/11  nałożył obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia    sporządzenie raportu na podstawie art.66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.    

     W dniu 22.04.2014r. inwestor złożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

        Organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Pacanów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są :Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju. 

    Na podstawie w/w raportu uzgodnione zostały warunki realizacji przedsięwzięcia przez:

   a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, postanowieniem znak: WOO-II.4242.30.2014.JO.5 z dnia 25.03.2015r.

  b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju postanowieniem  znak:SE.V.-4471/5/14 z dnia 23.06.2014r.

       Zgodnie z art.79 ust.1  ustawy UOOŚ postępowanie niniejsze  prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. 

      Z dokumentacją  oraz złożonym przez wnioskującego raportem oddziaływania inwestycji na środowiska w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 ,pokój Nr 110 w godzinach urzędowania tj. od 7oo  -15oo .

     W terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art.34 ustawy UOOŚ można składać do tut. Urzędu uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do złożonego raportu.

     Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art.35 UOOŚ.  

     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pacanów. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane stronom postępowania oraz  zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, w pobliżu planowanej  inwestycji oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: