Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-03-27 08:14:43 Ogłoszenia

Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu 30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych

Znak:ROŚ.6220.5.2015                                                                            Pacanów, 2015.03.26.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY    PACANÓW

Na podstawie art.49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2013r.poz.267 ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r.poz.1235 ze zm.) Wójt Gminy Pacanów zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie  o wydanym  w dniu 26.03.2015r. postanowienia ROŚ.6220.5.2015 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko dla przedsięwzięcia pn.” Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4),  sieci kablowej o napięciu  30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych „ realizowanego w obrębach: Biechów, Wójcza, Wójeczka, Kwasów, Pacanów, Chrzanów, gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Informuję, że w myśl art.49Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach , za pośrednictwem organu który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną   formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek w obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia obejmującym obręby: Biechów, Wójcza, Wójeczka, Chrzanów, Kwasów, Pacanów, gm. Pacanów,   obręby Borek, Mariampol, Suchowola, Szczeglin, Klępie Górne gm. Stopnica  oraz obręb Piestrzec, gm. Solec-Zdrój.                                                                             

                Z pełną treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 , I piętro, pokój 110,  w godzinach od 7 00– 1500 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: