Zarządzenie nr 27/2015

2015-02-06 10:24:53 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr  27 /2015

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia   6  luty   2015

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz. 594  z  póżn.  zmianami /  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z 2014r  poz. 518 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały Rady Gminy  w  Pacanowie  Nr   III/15/2014 z  dnia  30  grudnia  2014r  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej   w   Biechowie 

                                              §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  zabudowany wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia..

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr   27/2015                                                                              Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia   6  lutego  2015

             w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

             sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego


                                      W Y K A Z

nieruchomości  zabudowanej  położonej  w    Biechowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

Nieruchomość

1.Działka  nr  3169  własność  na  podstawie  DSP.IV.7723-51-4/04-WS    ujawniona  w  Księdze  Wieczystej   Nr    KI1B/00067592/0

2.Powierzchnia  gruntu  0,3242 ha

3. Nieruchomość  zabudowana  budynkiem  wolno stojącym ,jednokondygnacyjnym ,  niepodpiwniczonym  o  powierzchni  użytkowej   352,54   położona  w  Biechowie

4.Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisana  w  części   jako  teren zabudowany   w  części  jako   teren  pastwisk.

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości  -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza nieruchomości    66690,00zł   

 Wartość  z  operatu  nieruchomości       66690,00   

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21 dni  od  6  lutego  do  27  lutego  2015r  

Zobacz również: