ZARZĄDZENIE nr 12/2015

2015-01-27 13:39:27 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - garaż w NZOZ w PAcanowie

                         ZARZĄDZENIE  nr  12 /2015

                                   Wójta  Gminy  Pacanów

                                    z  dnia   27  stycznia  2015r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  najmu 

 

 

                                Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /tj    z  2013  poz.  594  ze  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami/tekst jednolity z 2014r poz. 518  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr XXIX/158/05 Rady  Gminy  w Pacanowie  z dnia  28  stycznia   2005r w  sprawie   określania  zasad  nabycia  ,  zbycia  i obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata   i`     w wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy  Nr LII/235/2009  Rady  Gminy  Pacanów  z  dnia  28  października  2009r  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Pacanów Nr  XLIX/236/2006  z  dnia  30  czerwca  2006 r ,,w  sprawie ustalenia  stawek  czynszu  najmu  lokali  użytkowych  na  terenie   Gminy  Pacanów”’

 

                                                   §1

 

Przeznacza  się  do  najmu  lokal  użytkowy  ( garaż) wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

`

                                                   §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

 

                                                

                                                      §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  12/2015           Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  27  stycznia 2015r w sprawie lokalu  użytkowego (garażowego)  przeznaczonego do  najmu  dla  Kierownika  Ośrodka   Zdrowia

 

 

                                      W Y K A Z

 

nieruchomości  lokalowej   garażowej położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do  najmu

 

Nieruchomość

1/.Lokal  użytkowy  (garaż)  w  budynku  Niepublicznego  Ośrodka  Zdrowia  w  Pacanowie

2/.Własność  Gminy  Pacanów ujawniona   w  KW  55357

3/.Powierzchnia  lokalu  użytkowego  do  najmu  wynosi   33,5m²                           4/. Nieruchomość garażowa  usytuowana  w  Pacanowie  w  budynku  na  działce  nr

 1315/2 o pow. 0,27 ha

5/Wysokość  czynszu  za  najem  lokalu  użytkowego  (garażowego  miesięcznie 3,0 zł  plus VAT za 1m kw.)  Czynsz  płatny  do  10  dnia  danego  miesiąca  z góry                                                                      6/.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  działka  nr 1315/2  jest  zapisana jako  teren  zabudowany

7/ Termin  zagospodarowania   nieruchomości   -  nie  dotyczy.

8/Wysokość  stawek procentowych opłat z  tytułu  użytkowania  wieczystego -  nie  dotyczy.

9//Wysokość  opłat  z  tytułu  najmu  123,63 zł  brutto  miesięcznie`

10/ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

11/ Lokal  do  oddania  w  najem  na  okres  3  lat

 

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od  27  stycznia  2015r   do  17  lutego  2015r

Zobacz również: