ZARZĄDZENIE nr 166 /2014

2014-11-03 12:31:35 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /najmu

ZARZĄDZENIE  nr  166 /2014

 

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  3  listopada  2014

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych

do  dzierżawy /najmu

 

 

            Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r  o  samorządzie  gminnym  /tj  z  2013 poz. 594 ze  zmianami/   i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2014r. poz. 518  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LV/338/2014 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z  5 września 2014 w  sprawie wyrażenia zgody  na dzierżawę nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  Biechowie  na  okres  10  lat.

a  także  wykonania   uchwały  Rady  Gminy  Pacanów Nr  LV/339/2014  Rady  Gminy  Pacanów  z   5.09.2014r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  czynszu  najmu  lokalu  użytkowego  w  Biechowie

§1

 

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  zabudowaną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega wywieszeniu  na  okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy w Pacanowie.

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

 

 

WÓJT  GMINY

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 166 /2014

         Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2014r w sprawie                                          

          ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                      

          wydzierżawienia/najmu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

                                                          

                                               W  Y  K  A  Z


nieruchomości zabudowanej położonej w Biechowie

Nieruchomość;

1.Działki  nr  3169

2.Własność  Gminy  Pacanów - D.SP.IV.7723.51.4./04 - WS ujawniona  w

KW Nr KI1B/00067592/0.

3.Powierzchnia działki  0,3242ha, powierzchnia budynku  337 m²

4.Nieruchomość zabudowana położona w Biechowie

5.Brak  planu  -  w ewidencji gruntów jest zapisana w części jako teren  pastwisk,  w  części jako teren  budowlany

6.Wysokość czynszu za  najem budynku  miesięcznie wraz  z  gruntem -  210,00zł brutto  obejmująca  najem  budynku  wraz  z  gruntem  przeznaczonym  do  użytkowania   związanego  z  prowadzoną  działalnością

7. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 8.  Cena  nieruchomości                                   nie  dotyczy

9.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie  dotyczy.

10.Terminy  wnoszenia  opłat  -   do 30 dnia danego miesiąca

11.Zasady  aktualizacji opłat  -  Po zmianie uchwały o wysokości stawki czynszowej

12.Nieruchomość do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego  -  nie dotyczy

13. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu nieruchomości upływa    ……………………..   nie  dotyczy

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od  3 listopada 2014 do 24 listopada 2014r                        

 

WÓJT  GMINY

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: