Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2014

2014-09-24 14:21:17 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej FS Sroczków II wraz z niezbędną infrastrukturą

ROŚ.6220.4.2014                                                   Pacanów ,2014.09.22.

 OBWIESZCZENIE  

        Na podstawie  art.  38 ustawy  z  dnia 3  października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(tj.Dz.U. z 2013r.poz.1235 ze zm.), Wójt Gminy Pacanów   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22 września 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa  elektrowni fotowoltaicznej FS Sroczków II  wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy  do 6 MW realizowanego na działkach o nr ewid. gr. 198/1, 198/3, 198/4, 200,202, 204  obręb Sroczków, Gmina Pacanów  , powiat Buski, woj. Świętokrzyskie .   

     Z  treścią  decyzji  można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , w godzinach od 7.00 – 15.00.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

   Miejsce zamieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

2.Tablica ogłoszeń  we wsi Sroczków

3.BIP Urzędu Gminy Pacanów.

4.A/a.

Zobacz również: