Zarządzenie 142/2014

2014-09-18 14:29:28 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

                          ZARZĄDZENIE  nr  142 /2014

                              Wójta  Gminy  Pacanów

                                  z  dnia   18  września   2014


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych

do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego


                                    Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz. 594  z  póżn.  zmianami /  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z 2014r  poz. 518 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały Rady Gminy  w  Pacanowie  Nr  LV/336/2014  z  dnia  5  września  2014r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej   w   Woli  Biechowskiej 

                                              §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  rolny wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

                           

                                                §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  142 /2014                                                                              Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  18 września   2014

             w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

             sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego


                                      W Y K A Z

 

nieruchomości  rolnej  położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

 

Nieruchomość

1.Działka  nr  2013   własność  na  podstawie  DSP.IV.7510.38.2014

2.Powierzchnia  gruntu  1,0214  haa

3. Nieruchomość   rolna  położona  w   Woli  Biechowskiej

4.Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisana  jako  teren  rolny

4

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości  -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza nieruchomości    20360.00zł   

 Wartość  operatowa   nieruchomości       17360   

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21 dni  od  18 września  2014r  do   9  października   2014  

Zobacz również: