Zarządzenie 141/2014

2014-09-18 14:28:38 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

                        ZARZĄDZENIE  nr 141  2014         

                              Wójta  Gminy  Pacanów

                                  z  dnia   18  września  2014r


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych

do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego


     Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz. 594  ze  zmianami /  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z 2014r  poz. 518  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LII/331/2014  Rady Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  30 czerwca 2014 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych  w  Biechowie  ,Podwalu,  Grabowicy

                                              §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  rolny wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

                           

                                                §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 


                                  Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  141  2014

             Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia    18  września   2014

             w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

             sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

                                      W Y K A Z

 

nieruchomości  rolnej  położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

 

Nieruchomość

1.Działka  nr  330/6,330/3 - własność  na  podstawie  D.Nr IN.IV.7510.25.2014

2.Powierzchnia  gruntu  0,3300ha

3. Nieruchomość   rolna  położona  w  Grabowicy                                                                                    4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisana  w  części  jako  rolna  w  części  jako teren  pastwisk

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza nieruchomości   6040,0 

 Wartość operatowa  nieruchomości      5740,00    

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od 18  września  2014 do  9  października 2014r

\

Zobacz również: