Zarządzenie 140/2014

2014-09-18 14:20:06 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

                        ZARZĄDZENIE Nr  140   /2014

                                      Wójta  Gminy  Pacanów

                                  z  dnia   18  września  2014


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych

do  sprzedaży  na  rzecz  użytkownika  wieczystego

 

                                     Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /  jednolity  tekst  z  2013 r poz.594  z  późniejszymi  zmianami/   art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami

/tekst jednolity z 2014r  poz. 518 / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LV/340/2014/Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia   5  września  2014r w  sprawie  zbycia nieruchomości  położonej  w  Pacanowie    na  rzecz  użytkownika  wieczystego

                                              §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży    na  rzecz  jej  użytkownika  wieczystego  grunt  pod  zabudowaniami wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

                                  Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  140/2014

             Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia   18  września  2014r  w  sprawie

             ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonych do  sprzedaży

             dla  użytkownika   wieczystego.

 

                                      W Y K A Z

nieruchomości    pod  zabudowaniami   położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

Nieruchomość

1.Działki  nr  2108/14,2108/15   ujawnione  w  Księdze  Wieczystej  KI1B/00055943 ,

 Wieczystej  KI1B/00032455

2.Powierzchnia  gruntu  0.76 ha

3. Nieruchomość  zabudowana  położona  w  Pacanowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działki    zabudowane

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

6.Cena  nieruchomości  82245zł  brutto

            w  tym   Vat  23%                 

 7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      Dotyczy.

8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11. Nieruchomość  do  sprzedania  na  rzecz  użytkownika  wieczystego

12 Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od 18  września  2014r   do  9  października  2014r.                        

Zobacz również: