Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2014

2014-07-21 13:35:16 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej FS Sroczków II mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą

Znak:ROŚ.6220. 4.2014

Pacanów,2014.07.21. 

   ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego   i wystąpieniu do organów  opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (  tekst jedn. 2013 , poz.267)     

Zawiadamiam 

  że  na wniosek TRAKT S.A Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów, z dnia 09. 07.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację    przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznej FS Sroczków II mocy do 6 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Przedsięwzięcie realizowane  będzie  na działkach  o nr ewid.gr.198/1, 198/3, 198/4, 200, 202 204.    obręb Sroczków, Gm. Pacanów  

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z    §  3 ust.1 pkt.52  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących z znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213,poz.1397)  należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pacanów , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sroczków.   

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: