Zarządzenie Nr 95/14

2014-07-11 12:10:45 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

      ZARZĄDZENIE  nr  95 /2014

 

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia   11  lipca   2014r

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

         Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2013r  poz. 594 / i  art.35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r  o  gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2014r poz.518 ze zmianami / oraz w  wykonaniu uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 stycznia  2005r w sprawie określania  zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania i najmu, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz  wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata i wykonaniu Uchwały Rady Gminy Nr LXVII/321/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 22 września 2010 w sprawie zmiany  Uchwały Rady Gminy  Pacanów Nr XII/58/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty   

 

§1

 

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość rolną wymienioną w wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

 §2

 

Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy w Pacanowie.

 

 §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 

 

 

                                                     Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  95/2014

                                     Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia   11  lipca   2014 r   w   

                                    sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do          

                                    wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres   3  lat

                                                         

 

W  Y  K  A  Z


nieruchomości   rolnej   położonej w   Oblekoń

Nieruchomość;

1.  Działka  nr  244

2.Własność  Gminy  Pacanów - D.SP.IV.7723 -51-14/04- WS                                

3.Powierzchnia  0,0420ha

4.Nieruchomość rolna położona w Oblekoniu

5. Brak planu - w ewidencji gruntów była jako teren w części zalesiony w części teren pastwisk

6. Wysokość czynszu za dzierżawę gruntu rocznie 54 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

7. Termin zagospodarowania nieruchomości -  nie dotyczy

 8.  Cena nieruchomości                                   nie dotyczy

9.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

 10.Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy  -  nie dotyczy

 11.Terminy wnoszenia opłat  -  nie dotyczy

12. Zasady aktualizacji opłat  -  nie dotyczy.

13/ Nieruchomość do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego  -  nie dotyczy

14. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości upływa    ……………………..   nie  dotyczy

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 11 lipca 2014r do 1 sierpnia 2014

                        

Zobacz również: