Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2014

2014-04-11 14:39:47 Ogłoszenia

Budowa elektromagnetycznej linii napowietrznej 110kV

Znak:ROŚ.6220.2.2014
Pacanów,2014.04.10.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (  tekst jedn. 2013 , poz.267)      
                                                
Zawiadamiam

   że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A.ul. Garbarska 21a ,20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna  Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna za pośrednictwem pełnomocnika Pani Agaty Woźniak „Elprim” Stanisław Sobierajski ul. Przemysłowa 4 ,
28-400 Pińczów, który został przekazany przez RDOŚ Kielce do to tut. Urzędu (właściwego organu) zawiadomieniem WOO-I.070.8.2014.DB.1 z dn.2014.03.19,data wpływu do Urzędu Gminy Pacanów 24.03.2014. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn.”  Budowa elektromagnetycznej linii napowietrznej 110kV” ”. Inwestycja obejmuje obszar
w  m .Słupia Gm. Pacanów,powiat Busko-Zdrój na działkach o nr ewid.gr. 639/1, 562/1 ,564, 565/1 , 1044/2, 902, 1095, 841, 840, 839, 838.  
Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   
    Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z    §  3 ust.1 pkt.7  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących z znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.
           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.
  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
    Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pacanów , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 , wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w sołectwie  Słupia.   
 

 Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop 

Zobacz również: