Obwieszczenie IGPM.6733.5.2014

2014-04-03 11:52:45 Ogłoszenia

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i średniego napięcia z budową stacji transformatorowej

Pacanów, dnia 03.04.2014 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.5.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że został sporządzony projekt decyzji dla wniosku w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i średniego napięcia z budową stacji transformatorowej

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów NrNr 898, 897, 894, 875, 896/1, 878, 888/1, 895, 890, 891, 731/1, 751/1, 879/1, 889/1, 862, 864, 861, 858, 857, 854, 863, 860, 859, 853, 858, 845, 855, 920, 752, 444/2, 474/1, 474/2, 206, 629/1, 207/1, 219/2, 207/2, 207/3, 215/2, 219/1, 640/1, 257, 645/1, 256, 258/2, 259/4, 260/2, 261, 833, 837, 756, 654/1, 655/1, 657, 658/1, 659/1, 660, 661/1, 259/3

położonych w obrębie 0009 Komorów, gmina Pacanów.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Pełnomocnik Inwestora: Pani Danuta Marcinkowska reprezentująca EKOBOX S.A., Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk, gm. Masłów

 

Zgodnie z art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy w Pacanowie wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji do; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2,
4/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146, 5/ Wójt Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w powyżej sprawie zostały zebrane materiały. Strony, osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami (w tym postanowieniami uzgadniającymi decyzję) w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. nr 207 w godzinach 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: