Zarządzenie Nr 76/2013

2013-06-28 13:57:18 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 76 /2013

 

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  28  czerwca  2013r

 

 

                 Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz. 594/  i art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102. poz. 651 z  późniejszymi  zmianami/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXIX/247/2013  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  12  czerwca 2013r w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokali  mieszkalnych   położonych  w  Biechowie  po  byłym  Ośrodku  Zdrowia. 

 

                                                        §1

 

Przeznacza  się  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego lokal  mieszkalny  wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

                                                         §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

 

                                                          §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 76/2013

                                                   Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia    28  czerwca  2013 r    w                                         

                                                                         sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości   lokalowej  w          

                                                                         budynku  mieszkalnym  przeznaczonej  do  sprzedaży 

                                                                       w  drodze  przetargu    nieograniczonego

                                                          

                                               W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości  lokalowej   w   budynku mieszkalnym  położonym w   Biechowie

 

po  byłym   Ośrodku  Zdrowia    przeznaczonym  do  sprzedaży 

 

Nieruchomość;

 

1.Działka  nr  3223/2

 

2.Własność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w  KI1B/00056270/7

 

3.Udział  nabywcy  lokalu  w  części  wspólnej  budynku  i gruntu   o  pow. 0,0664 ha

 

  wynosi  10621/21852 części.

 

4.Powierzchnia  lokalu   mieszkalnego  Nr  3 -  106,21 m²

 

4.Nieruchomość  lokalowa  położona  w  Biechowie

 

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów    zapisana   jako   nieruchomość  zabudowana                      

 

6/ Cena  nieruchomości  lokalu  mieszkalnego    37900,0zł

   

     -  wartość  rynkowa  lokalu        37300.0 

         Mieszkalnego 

         wycena                                        600,0  brutto

7/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  nie  dotyczy

8. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

9.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

 10.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 11.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

12.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

13/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  nie dotyczy

14. Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  28  czerwca  2013r  do                 

19  lipca  2013r

Zobacz również: