Zarządzenie Nr 72/2013

2013-06-28 13:53:59 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

                          ZARZĄDZENIE  nr  72/2013

                              Wójta  Gminy  Pacanów

                                  z  dnia   28  czerwca  2013r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych

do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

     Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz. 594/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102. poz. 651  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   XI/66/2011  Rady Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  24  czerwca 2011 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej   w Pacanowie

 

                                              §1

 

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  rolny wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

                           

                                                §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr72/2013

             Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  28  czerwca  2013r

             w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

             sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

                                      W Y K A Z

 

nieruchomości  rolnej  położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

 

Nieruchomość

1.Działka  nr  1792  - własność  na  podstawie  DSP.IV.7723-51-21/04 -WS

2.Powierzchnia  gruntu  0,1300ha

3. Nieruchomość   rolna  położona  w  Pacanowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisana  jako  teren  pastwisk

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  nieruchomości    27214,0zł 

 Wartość  nieruchomości     21800,0

        Wycena                         400.0zł

     Podatek  VAT                  5014,0

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   28  czerwca  2013r do   19  lipca

2013 r

   

 

 

Zobacz również: