Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2013

2013-06-21 08:29:46 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW

ROŚ.6220.4.2013                                                                 Pacanów, 2013.06.20.

 

OBWIESZCZENIE

  

        Na podstawie  art.  38 ustawy  z  dnia 3  października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2008r.,Nr 199,poz.1227), Wójt Gminy Pacanów   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 czerwca 2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW” na działce o nr ewid.44/3
w miejscowości  Karsy Małe, Gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie .    

     Z  treścią  decyzji  można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , w godzinach od 7.00 – 15.00 .

  

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Miejsce zamieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

2.Tablica ogłoszeń wsi  Karsy Małe.

3.BIP Urzędu Gminy Pacanów.

4.A/a.

Zobacz również: