Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2013

2013-06-07 11:12:04 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW

ROŚ.6220.4.2013                                                                 Pacanów ,2013.06.07.

                       

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

        Na podstawie  art.  38 ustawy  z  dnia 3  października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2008r.,Nr 199,poz.1227), Wójt Gminy Pacanów   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 czerwca 2013r. zostało wydane postanowienie znak: ROŚ.6220.4.2013r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW”   na działce o nr ewid.44/3 w miejscowości Karsy Małe, Gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie ,realizowanego przez People@ Work Polska Sp. z o.o.

     Z  treścią  postanowienia  można zapoznać się w ciągu 7 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , w godzinach od 7.00 – 15.00 .

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Miejsce zamieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

2.Tablica ogłoszeń wsi  Karsy Małe.

3.BIP Urzędu Gminy Pacanów.

4.A/a.

Zobacz również: