Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2013

2013-06-07 10:03:49 Ogłoszenia

Odtworzenie stawu rekreacyjno-hodowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Pacanów

Znak:ROŚ.6220.1.2013                                              Pacanów,2013.06.05.

 

  

 OBWIESZCZENIE

  

          Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2008r. Nr 199,poz.1227), Wójt Gminy Pacanów   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05 czerwca 2013 roku została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn." Odtworzenie stawu rekreacyjno-hodowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Pacanów”  na działce o nr ewid.gr.415 , obręb 27 Sroczków  , realizowanego przez Gminę Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

          Z  treścią decyzji  można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , w godzinach od 7.00 – 15.00 .

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Miejsce zamieszczenia:

1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

2.Tablica ogłoszeń wsi Sroczków.

3.BIP Urzędu G miny Pacanów.

4.A/a.

Zobacz również: