Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2013

2013-06-05 10:41:49 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gmin Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 110 kV o łącznej długości około 30,5 km i mocy przesyłowej 100 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110kV/30kV ,, Wójeczka’

Znak: ROŚ.6220.2.2013                                                  Pacanów,2013.05.24.


                                                          
Obwieszczenie
              
o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących

           
Zgodnie z art. 61 §1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
            zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Projektowania i Usług technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul Studzienna 3, 45-045 Opole, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. ´´Budowa na terenie Gmin  Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej   i kablowej 110 kV o łącznej długości około 30,5 km i mocy przesyłowej 100 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110kV/30kV ,, Wójeczka’.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu buskiego – w gminie  Pacanów, powiatu staszowskiego – w gminach Oleśnica, Łubnice, Połaniec.
    Na terenie gminy   Pacanów przedsięwzięcie  zlokalizowano w granicach nieruchomości

o numerach ewid. działek  :   

871/2, 871/4, 878/1, 844, 816/1, 822/1, 969/2, 988/1, 1003/1  ,

872/1; 872/2; 872/3, 872/4, 873/1; 873/2; 874; 875/1; 875/2; 876; 877, 1239, 843/1; 842/2; 842/1; 841; 840; 839; 838; 837; 836; 835; 834; 833; 832; 831; 830/2; 829/1; 828 816/2; 817; 818; 819; 820; 821, 822/2; 823; 1246; 826; 1256; 962/1; 964/2; 965/1; 965/3; 966/2; 967/4; 967/5; 968/2, 970/2; 971/2; 972/2; 973/2; 1295; 1297; 975/2; 976/2; 977/2; 978/2; 979/2; 1255; 979/1; 980/1; 981/2; 982/2; 983/1; 984/1; 1254, 989/1; 990/1; 991/1; 992/1; 993/1; 994/1; 995/1; 996/1; 997/1; 998/2; 999/1; 1000/1; 1001/1; 1002/1, 1004/1; 1004/2; 1005/1; 1005/2; 1006/1; 1007/1; 1008/1; 1008/2; 1009; 1010; 1011; 1012;1013 - obręb 22 Wójeczka,   

12/1, 11/1; 10; 9; 23; 78; 79; 80; 81, 83; 84/1; 84/2; 85/1; 85/2; 86; 87, 89; 90; 91; 92; 93; 75; 41; 42/2; 42/4, 42/1; 43/1; 43/2; 44; 45; 46; 47/1; 47/2; 48, 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57, 58/2; 60; 61/1; 61/2; 62, 64/1; 64/2; 65; 66; 67/2;

67/1; 68; 69/1; 69/2, 71; 72 11/2, 77, 82, 88, 42/5, 49, 58/1, 63, 70 – obręb 03 Chrzanów,    

1954; 680; 678; 677, 673, 671/2; 671/1; 669; 667; 668, 662; 1941; 160; 1940; 163; 154; 150, 144/1; 143; 135/1; 137; 136; 128; 130; 121; 114; 110; 107; 102; 100; 95; 90; 91, 85; 1939; 256; 255; 253; 252; 250; 247; 246/4; 245; 241; 235, 231/3; 228; 231/2; 226; 225; 223; 222; 220; 218; 217; 325/2; 323, 318; 315; 312; 309; 301; 299; 1943; 195/1; 192, 1947; 484; 454; 444 ,676, 675, 664, 147, 87, 232, 321, 204 – obręb 14 Pacanów

129; 128; 160, 164; 122; 121/2; 163; 119; 118/2; 117; 116; 161; 113/1; 112,127 – obręb 26 Kwasów

721; 722, 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733/1; 733/2, 733/4; 734; 735; 536; 537; 538; 539; 540; 541/3, 542; 543; 544/2; 998/2; 546/2; 664,  548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555, 556/2; 936; 295/1; 294; 293; 290, 287; 286; 284; 282; 279; 278; 277; 933, 225/2; 225/1; 222/1; 221; 220; 218, 215; 931; 211; 930; 212; 208; 928, 927, 206; 941; 323, 325; 326; 327; 328; 330; 331/1, 332; 333/3; 334/1; 334/2; 335, 939; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313, 315; 316; 317; 318; 319; 320/1; 320/2 , 127, 723, 733/3, 541/2, 547/2, 556/1, 289, 227, 217, 205, 204, 324, 331/2, 336/1, 314, 321 -obręb 27 Sroczków.

 

         Na terenie gminy  Oleśnica przedsięwzięcie  zlokalizowano w granicach nieruchomości o numerach ewid. działek     

a) 865; 866; 869; 876, 868; 871, 873; 874; 875 ,867, 872 – obręb 06 Oleśnica 

b) 773, 781, 750/1, 841/2, 865, 862, 898, 900, 947, 646, 650, 618,  

760; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 771, 774; 775/1; 775/2; 776; 777; 778; 779; 780, 782; 783; 784; 785; 786; 787; 788; 759; 953, 752; 753; 754; 758; 837/2, 842; 868; 867; 866, 864; 863, 875; 861/1; 861/2; 879; 897, 899/2; 901/2, 901/1; 896; 889; 949; 890; 891, 892; 893; 1881; 673; 644; 645, 647; 648; 649, 651/1; 651/2; 620; 615; 616; 617 – obręb 01 Borzymów

c)1060; 845/1; 846/5; 847/1; 848/1; 849/3; 850/3; 851/3, 854/1; 996/5; 856/1; 1107/1; 1084; 1063/5; 1064/5; 1065/1; 1066/1, 1068/4; 1069/1; 1070/1; 1071/1; 1072/1; 1073/1; 1074/1; 1075/1; 1076/1; 1077/1; 1078/1; 1118/2; 1080/4 , 853/1, 1067/1 – obręb 08 Podlesie.

Na terenie gminy    Łubnice przedsięwzięcie  zlokalizowano w granicach nieruchomości

o numerach ewid. działek     

a). działki pod bezpośrednią zabudowę:

1, 4, 2, 3 – obręb 1 Beszowa

371, 382, 416/2, 483, 492/1, 497/1 ,372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381/2, 383; 548, 417/1; 417/2; 418; 419; 430, 484; 485; 487; 488; 489/1; 490; 491, 492/2; 493; 494; 495; 496, 498/1; 502/1; 503 – obręb 16 Wilkowa.

99, 108, 231, 238, 242, 267 ,84; 86/1; 86/2; 87; 88; 98, 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107, 117; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 230, 232; 233; 234; 235; 236; 237, 239/2; 240; 241, 243; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266, 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274 – obręb 06 Góra.

260, 538, 555, 510 ,247; 250/2; 257; 258; 259, 261; 262; 263; 264; 265; 489; 534; 535; 536; 537, 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554, 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 519; 505; 506; 507; 508; 509, 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518 – obręb 02 Borki.

29, 43/1 ,21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36/1; 37/4; 37/2; 38; 39; 40; 41; 42/1; 42/2, 43/2; 43/3; 43/4; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 – obręb 07 Grabowa.

 

 Na terenie gminy   Połaniec przedsięwzięcie  zlokalizowano w granicach nieruchomości

o numerach ewid. działek    

a) działki, nad którymi są podwieszone przewody linii elektroenergetycznej:

168; 167; 166 ,164/1; 163; 162/5, 160; 165, 161, 153, 140, 128, 117/2, 107,
 95, 88/1, 83 ,159; 158; 157; 156; 155; 154, 152; 151; 150; 149; 148; 147/3;
146; 145; 144; 143/2; 143/1; 142; 141/2, 139; 138; 137; 136; 135; 134; 133; 132; 131; 130; 129, 127; 126; 125; 124; 123; 121/3; 121/2; 121/1; 120; 119; 118; 117/1, 116; 115; 114/2; 114/1; 113; 112; 111; 110; 109; 108, 106/2; 106/1; 105/2; 105/1; 104; 103; 102; 101; 100; 99; 98; 97/1; 97/2; 500/2; 96/2; 96/1, 94; 93; 92/1; 92/2; 91; 90; 89; 88/3; 88/4, 87; 86; 85; 84 – obręb 15 Zdzieci

b) działki pod bezpośrednią zabudowę linii kablowej:

1977; 1976; 1983; 1984; 1985; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1996;

1999; 2000; 2003; 2005; 2006; 2009; 2011; 2014; 2017; 1835; 1855; 1856;

1846; 1833; 1857; 1860; 1861; 1839; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1569;

1862; 1863; 1864; 1574; 1577; 1578; 1579; 1582; 1581; 1584; 1585; 6788;

1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598;

1599; 1600; 1601; 1602; 1609; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419;

1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1431; 1433;

1438; 1439; 1440; 1443; 1387; 1448; 1447; 1446; 1388; 1390; 1391; 1374;

1352; 1354; 1356/1,1356/2; 1329; 1355/1,1355/2, 1357; 1359; 1327; 1319; 1266; 1318; 1320/3;1264; 1310/1; 1310/2; 238; 1313/2; 1313/3; 1655; 1654/2; 1658; 1663; 404;520; 500; 1281; 405; 1681; 1682; 1688; 655; 656; 1690; 654; 657; 658; 659;670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 431; 686; 687; 3724; 3689;3710; 3711; 3712; 3713; 3714; 3717; 3699; 3700; 3716; 3718; 3723; 3730;3731; 3745; 3748; 3755; 3756; 4217; 3804; 3805; 3806; 3803; 3817; 3816;3815; 3813; 3824;  3855; 3856; 3860; 3793; 3829; 3861; 3943; 3869; 3875;3876; 1096; 1097; 3862; 1127; 3871; 3883; 3884/5; 3885/3; 3886/3; 3887/3; 3888/3; 3889/3; 3890/3; 3891/3; 3892/3; 3893/3; 3894; 3895; 3896; 3897; 3898;3899; 3900; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 3916;3917; 4430; 79/22; 79/21; 79/20; 1208; 933; 1216; 1220; 1221; 1730; 1732;1734; 1735; 1736; 1740; 1743; 1741; 6730; 1745; 1749; 1750; 1756; 1759;1762; 1229; 1239; 1241; 1242; 1777; 1783; 1784; 1800; 1799; 1258;
1787;1790; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798 – obręb 01 Połaniec

1; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11 – obręb 05 Łęg

353; 356; 500; 587; 481; 480; 479; 478; 477; 476; 475; 474; 469; 509; 682;

669 - obręb 01 Brzozowa

404/4; 404/3; 404/10; 404/9; 408/2; 404/8; 404/11; 404/12; 407/1; 407/4; 407/3;

410/3; 412; 410/1 – obręb 10 Tursko Małe.

       Organem prowadzącym postępowanie, właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia  uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pacanów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do: -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ,ul. Szymanowskiego 6, - Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju ul. Stefana Batorego 2,  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz w sprawie ustalenia zakresu raportu.
        Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego,  przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.
        W ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój 110 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski.  
         Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 -dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło jego doręczenie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Miasta i gminy Połaniec, Urzędu gminy Łubnice, Urzędu Gminy Oleśnica oraz właściwych sołectwach
w każdej z gmin.

                                                                    Wójt Gminy Pacanów

                                                                       mgr Wiesław Skop       

 
Otrzymują:
1. Zakład Projektowania i Usług Technicznych.
A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3
45-045 Opole.
2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa- w formie obwieszczenia..
3. Urząd Gminy w Oleśnicy.
4. Urząd Gminy w Łubnicach.
5. Urząd Miasta i Gminy Połaniec.
6. Urząd Gminy Pacanów.
7. Strona BIP Urzędu Gminy Pacanów.
8. A/a.

Zobacz również: