Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2013

2013-05-23 14:44:25 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 0,875 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rataje Karskie

Pacanów,2013.05.21.

ROŚ.6220.3.2013

  

 OBWIESZCZENIE 

 

          Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2008r.,Nr 199,poz.1227), Wójt Gminy Pacanów  informuje, że w dniu 21 maja 2013roku zostało wydane postanowienie znak: ROŚ.6220.3.2013r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.” Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych
o mocy 0,875 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Rataje Karskie”.    na działkach  o nr ewid. gr. 775 i 776  obręb 18 Słupia, realizowanego przez STI  SUN 10 Sp. z o.o. ul. Murarska, 31-311 Kraków .     

          Z postanowieniem tym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów ,ul. Rynek 15,pokój nr 110.

            

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: