Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2013

2013-04-29 14:13:32 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 0,875 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rataje Karskie

Znak:ROŚ.6220.3.2013

Pacanów,2013.04.29.

 

   ZAWIADOMIENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i wystąpieniu do organów  opiniujących

 

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (  tekst jedn. 2013 , poz.267)      

                                               

Zawiadamiam

 

         że  w dniu 29 kwietnia 2013r  na wniosek STI SUN Sp. z o.o. ul. Murarska 3, 31-311 Kraków  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego  przedsięwzięcia      pn.” Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 0,875 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Rataje Karskie”.  Lokalizacja przedsięwzięcia  miejscowość Rataje Karskie, 28-133 Pacanów,  na działkach  o nr ewid. gr. 775, 776 , obręb 18  Słupia,  Gmina Pacanów.  

          Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.    

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z    §  3 ust.1 pkt.52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących z znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213,poz.1397)  należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pacanów , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 , wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w sołectwie  Rataje Karskie   .

 

 

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

Zobacz również: