Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2013

2013-03-26 14:33:30 Ogłoszenia

Budowa stacji paliw ciekłych i gazowych, obiektu usługowego z kasą, sklepem i zapleczem technicznym, myjnią samochodową, parkingami oraz motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych na działkach o nr ewid.gr. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391,457/1 obręb Słupia, Gmina Pacanów

Znak:ROŚ.6220.2.2013

Pacanów,2013.03.22.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie  art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku breitling replica cartier replica watches i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227z późn. zm.), Wójt Gminy Pacanów informuje, że na wniosek   Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” Sp z o.o. z siedzibą w Biechowie , 28-133 Pacanów, wydana została decyzja  ROŚ.6220.2.2012/2013 z dn. 2013.03.18. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa stacji paliw ciekłych i gazowych, obiektu usługowego z kasą, sklepem i zapleczem technicznym, myjnią samochodową, parkingami oraz motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych na działkach o nr ewid.gr. 385/1, 386, 387, 388, 389 Wholesale replica handbags, 390, 391,457/1 obręb Słupia, Gmina Pacanów”.
  Z decyzją tą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15
w pokoju nr 110 , w godzinach od 7:00 – 15:00.
   Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszone na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Pacanów przy ul. Rynek 15  oraz  przesłane sołtysowi  sołectwa   Słupia celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: