Zarządzenie Nr 29/2013

2013-02-22 10:21:26 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr 29 /2013
Wójta  Gminy  Pacanów
z  dnia   22  lutego   2013r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy


     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 
o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591  ze  zmianami/
 i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami
/tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXVIII/177/12 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  27 września  2012r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  okres  10  lat  w  trybie  bezprzetargowym  i  w  wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy  Nr XII/58/2007 z  dnia  29  maja 2007 r  w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  za  wydzierżawione  grunty.
 
§1
Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2
Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 
na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

§3
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 


Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 29 /2013
Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  22 lutego  2013 r w                                         
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

 W  Y  K  A  Z

nieruchomości   rolnej   położonej w  Karsach  Dolnych  

Nieruchomość;
1.Działki  nr  196/1
2.Własność  Gminy  Pacanów   - D.SP.IV.7710-19/04  - WS 
3.Powierzchnia   1,09ha
4.Nieruchomość  rolna  położona  we  wsi  Karsy  Dolne
5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  była  jako  teren   w  części  rolny
   w  części  teren  łąk .
6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -  221 kg pszenicy
Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego
7. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy
8.  Cena  nieruchomości                                   nie  dotyczy
9.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.
10.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy
11.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy
12.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.
13/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  nie dotyczy
14. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo
W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy
-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  22  lutego  2013r  do  15  marca 2013r

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop 

Zobacz również: