Zarządzenie Nr 28/2013

2013-02-22 10:19:40 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE  nr 28/2013
Wójta  Gminy  Pacanów
z  dnia   22 luty  2013r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży  na  rzecz  użytkownika  wieczystego


     Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 
o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591  ze  zmianami/
 i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami
/tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102. poz. 651  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXIV/219/13 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  25  stycznia  2013r w  sprawie  zbycia nieruchomości  położonej  w  Pacanowie
na  rzecz  użytkownika  wieczystego
 
§1
Przeznacza  się  do    sprzedaży    na  rzecz  jej  użytkownika  wieczystego  grunt  pod  zabudowaniami wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2
Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 
na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie

§3                                            
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 


Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  28/2013
Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia   22 luty  2013r
w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonych do
sprzedaży   dla  użytkownika   wieczystego.

W Y K A Z

nieruchomości    pod  zabudowaniami   położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

Nieruchomość

1.Działki  nr  2108/14,2108/15   ujawnione  w  Księdze  Wieczystej  KI1B/00055943 ,
 Wieczystej  KI1B/00032455
2.Powierzchnia  gruntu  0.76 ha

3. Nieruchomość  zabudowana  położona  w  Pacanowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działki  są  zabudowane

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

6.Cena  nieruchomości   111200,0zł
     Vat  23 %                  20700.0
                 Wycena             500,0 zł
      Wartość  gruntu         90000,0zł
7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie
      Dotyczy.
8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy
9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy
10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.
11. Nieruchomość  do  sprzedania  na  rzecz  użytkownika  wieczystego
12 Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo
W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy
.........................................................................................................................................

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od    22  luty  do   15  marca 2013r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop   

Zobacz również: