Zarządzenie nr 26/2013

2013-02-22 10:09:36 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr 26/2013
Wójta Gminy Pacanów
z dnia  22 luty  2013r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy


Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r 
o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591  ze  zmianami/
 i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami
/tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr  102. poz. 651  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXIV/217/2013 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  25 stycznia 2013r w  sprawie wyrażenia zgody  na dzierżawę  na  okres 10 lat w  trybie  bez przetargowym  działek nr 1032/1,1032/3  o  pow.0.48 ha  stanowiących własność  Gminy Pacanów.
 
§1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.
§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 26/2013
Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia    22  luty  2013 r w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

W  Y  K  A  Z

nieruchomości   rolnej   położonej w  Wójeczce

Nieruchomość;

1.Działki  nr  1032/1, 1032/3

2.Własność  Gminy  Pacanów - D.SP.IV.7723.51.2./11 - WS   ujawniona  w                                   

 KW Nr KI1B/00056480/2.

3.Powierzchnia   0,48 ha

4.Nieruchomość  rolna  położona  we  wsi  Wójeczka

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  była  jako  teren   w  części  rolny
  
w  części  teren  sadu ,  w  części  działki  pod  zabudowę

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   - 137,3 kg pszenicy
Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego
7. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy
8.  Cena  nieruchomości                                   nie  dotyczy
9.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.
10.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy
11.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy
12.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.
13/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  niedotyczy
14. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo
W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  22  luty 2013r  do  15 marca 2013r 

        
Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: