Zarządzenie

2013-01-25 12:32:01 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE nr 13 /2013
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 25 stycznia 2013 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U Nr 142 z 2001r poz. 1591 ze zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102. poz. 651 ze zmianami / oraz w wykonaniu uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 stycznia 2005r w sprawie określania zasad nabycia , zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata i w wykonaniu Uchwały Nr LXVII/321/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XII/58/2007 z dnia 29 maja 2007r w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty i w wykonaniu zarządzenia Nr 196/2012 w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy gruntu.

§1
Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość rolną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2013 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

W Y K A Z nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie Nieruchomość;
1 Działka nr 1656
2.Własność Gminy Pacanów ujawniona w KW 55357
3 powierzchnia działki - 0,03ha
4. W tym powierzchnia pod reklamę 10m2
5.Nieruchomość rolna niezabudowana położona w Pacanowie
6.Brak planu - w ewidencji gruntów była jako teren pod zabudowę.
7/ Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy
8/Wysokość czynszu za dzierżawę gruntu pod reklamę miesięcznie 10,0 zł plus Vat brutto .
9/ Wysokość czynszu za dzierżawę gruntu rocznie - 20.0zł -----------------------------------------------------------------------------------
10/Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.
11./ Zasady aktualizacji opłat nie dotyczy.
12/ Grunt do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
-----------------------------------------------------------------------------------
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 25 styczeń 2013r do 15 lutego 2013r

Zobacz również: