Zarządzenie

2013-01-25 12:30:38 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE nr 12 /2013
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 25 stycznia 2013r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U Nr 142 z 2001r poz. 1591 ze zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102. poz. 651 ze zmianami / oraz w wykonaniu uchwały Nr XXX/210/2012 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat w trybie bez przetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pacanów położonego w Pacanowie w budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia i w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/236/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
§1
Przeznacza się do najmu lokal użytkowy ( gabinet stomatologiczny ) wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 /Wójta Gminy w Pacanowie z dnia 25 stycznia 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

W Y K A Z
nieruchomości lokalowej położonej w Pacanowie przeznaczonej do wynajmu Nieruchomość 1/.Lokal użytkowy ( gabinet stomatologiczny) w budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Pacanowie
2/.Własność Gminy Pacanów ujawniona w KW 55357
3/.Powierzchnia lokalu użytkowego do najmu wynosi 18.13 m 2
4/.Nieruchomość lokalowa w Pacanowie w budynku na działce nr 1315/2 o pow.0,27 ha 5/Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowego miesięcznie 5,0 zł plus VAT za 1m kw. Czynsz płatny do 10 danego miesiąca z góry
6/.Brak planu - w ewidencji gruntów była jako teren zabudowany
7/ Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
8/Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.
9//Wysokość opłat z tytułu najmu - 90,65zł plus Vat
10/ Zasady aktualizacji opłat nie dotyczy. 11/ Lokal do oddania w najem na okres 3 lat ......................................................................................................................................... Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 25 stycznia 2013r do 15 lutego 2013r

Zobacz również: