Zawiadomienie - obwieszczenie ROŚ.6220.3.2012

2013-01-18 14:26:12 Ogłoszenia

W dniu 11.01.2013r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań cheap oakleys na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów” oraz odstąpieniu od Mulberry nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Znak: ROŚ.6220.3.2012                                  

Pacanów, 2013.01.11.

 

 

                                    ZAWIADOMIENIE  - OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Pacanów działając na podstawie art.38 , art.85 ust.3 oraz  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)  

Wójt   Gminy   Pacanów

Zawiadamia, że w związku  prowadzonym postępowaniem z wniosku Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3,
45-045 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
”Budowa na terenie Gmin Solec-Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej  110 kV o łącznej długości około 31,5 km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem  zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów”. 

 W dniu  11.01.2013r. została wydana decyzja

o odmowie ustalenia  środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej  110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem  zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów” oraz odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w pokoju Nr 110 w godz. 700-  -1500.

 

     Zgodnie z art.49KPA zawiadomienie-obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

     Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych ,na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Solec-Zdrój, Urzędu Gminy Oleśnica, Urzędu Gminy Łubnice ,Urzędu Miasta i Gminy Połaniec oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.  

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: