ZARZĄDZENIE nr 192/2012 Wójta Gminy Pacanów

2012-12-14 12:43:06 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                        ZARZĄDZENIE  nr  192 /2012

 

                              Wójta  Gminy  Pacanów

                               z  dnia    14  grudnia   2012r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych

do  dzierżawy

 

 

     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591  ze  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2004r  Dz. U. Nr 261. poz. 2603  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXX/191/2012 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  23  listopada 2012r w  sprawie wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  okres 10 lat  w  trybie  bezprzetargowym  działki nr  296/1  o  pow.0.05  ha  stanowiącej własność  Gminy  Pacanów

 

                                              §1

 

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

                                               §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

 

                                                §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 192/12

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  14  grudnia   2012 r    w                                         

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                       

 wydzierżawienia  w trybie bez    przetargowym na okres 10 lat

                                                            

                                               W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości   rolnej  (sołtysówki)  położonej w  Książnicach  dla  urzędującego  sołtysa

 

Nieruchomość;

 

1.Działki  nr  296/1

 

2.Własność  Gminy  Pacanów   - D.SP.IV.7723-51-1/05 - WS   ujawniona  w                                   

 

 KW  Nr KI1B/00056270/7

 

3.Powierzchnia   1,05ha

 

4.Nieruchomość  rolna  położona  we  wsi  Książnice

 

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  była  jako  teren   w  części  rolny

  

   w  części  teren  pastwisk

 

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -    186 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  14 grudnia  2012r   do  4   stycznia  2013r

Zobacz również: