ZARZĄDZENIE nr 191/2012 Wójta Gminy Pacanów

2012-12-14 12:41:31 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św.Marcina w Pacanowie

ZARZĄDZENIE  nr  191 /2012

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   14  grudnia   2012r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży   w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  Parafii  Rzymskokatolickiej   p/w Św.Marcina  w  Pacanowie

 

 

Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591  ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102. poz. 651  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXX/190/2012 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  23  listopada  2012r w sprawie  wyrażenia   zgody   na  sprzedaż   w  trybie  bezprzetargowym   na rzecz  Parafii  Rzymsko  Katolickiej   w  Pacanowie

 

§1

 

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym   grunt  zabudowany   ruiną   wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

  

 Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr 191 /2012 Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia    14 grudnia  2012r w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości   przeznaczonej  do  sprzedaży  w  trybie    bezprzetargowym  na  rzecz  Parafii  Rzymskokatolickiej   p/w Św.Marcina  w  Pacanowie

 

 W Y K A Z

 

nieruchomość  zabudowana   ruiną   położona  w  Pacanowie  przeznaczona   do   sprzedaży Nieruchomość

 

1.Działka  nr  1410/2  ujawniona  w  Księdze  Wieczystej  56510

  

2.Powierzchnia  gruntu   0.15 ha

 

3. Nieruchomość  zabudowana  położona  w  Pacanowie

 

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji gruntów działka  jest  zabudowana (stodołą w ruinie)

 

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 

 6.  Cena  nieruchomości                                    26860,0zł

                          Wycena                                         860,0

       Wartość  rynkowa  prawa  nieruchomości     26000,0

7.  Cena  nieruchomości  z  bonifikatą  99%             268,6zł

8.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

 9.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  trybie  bezprzetargowym

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości   upływa …………..   nie  dotyczy.

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21 dni  od 14 grudnia  2012r do  4  stycznia  2013r       

Zobacz również: