Zarządzenie nr 168/2012

2012-11-08 14:22:43 Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                    ZARZĄDZENIE  nr168 /2012

 

                              Wójta  Gminy  Pacanów

                              z  dnia   8  listopada  2012r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych

do  dzierżawy

      Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591  ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXVIII/177/12 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  27 września  2012r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  okres  10  lat  w  trybie  bezprzetargowym  i  w  wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy  Nr XII/58/2007 z  dnia  29  maja 2007 r  w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  za  wydzierżawione  grunty.

 

                                              §1

 

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

                                               §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

 

                                                §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

  

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

  

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 168/12

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  8  listopada  2012 r w                                         

 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                      

 wydzierżawienia  w trybie bez przetargowym na okres 3 lat

                                                           

W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości   rolnej   położonej w  Karsach  Dolnych  

 

Nieruchomość;

 

1.Działki  nr  196/1

 

2.Własność  Gminy  Pacanów   - D.SP.IV.7710-19/04  - WS 

 

3.Powierzchnia   1,09ha

 

4.Nieruchomość  rolna  położona  we  wsi  Karsy  Dolne

 

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  była  jako  teren   w  części  rolny

  

   w  części  teren  łąk .

 

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -  221 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  8 listopada  2012r   do  30  listopada  2012r

 

Zobacz również: