OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 0 ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

2012-08-31 12:53:45 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 0 ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie., udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Pana Marka Kardynała zam. Słupia 88/5, została wydana decyzja ROŚ. 6220.5.2012 z dnia 2012.08.27o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1821/2, obręb Pacanów.

            W myśl art. 3 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy z treścią niniejszą decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska    i  Państwowego Powiatowego  Inspektora    można  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Pacanowie  ul. Rynek 15, pokój nr. 110 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Pacanów,27.08.2012r.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: