Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-02-23 11:13:02 Ogłoszenia

„Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów"

ROŚ.6220.7.2020/2021                                                                                           Pacanów, 23.02.2021r.

ZAWIADOMIENIE
o zawieszeniu postępowania


Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 63 ust 5 i 5a ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

prowadzonego na wniosek Inwestora Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Biechów 80, 28-133 Pacanów działającego przez pełnomocnika P. Jerzego Gryca adres do koresp. Team s.c., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Ceglana 14, że w dniu 23 lutego 2021r. wydał postanowienie ROŚ.6220.7.2020/2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 7.00-15.00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Słupia.  
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 Otrzymują:
1.    Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:
•    Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie
tablicach ogłoszeń sołectw:
•    Słupia
na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Zobacz również: