Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2020/2021

2021-01-19 13:34:06 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VI” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 83 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

 Pacanów, 19.01.2021r.

ROŚ.6220.8.2020/2021                                                                   

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VI” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 83 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie realizowanego przez Inwestora PZE PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w 30-109 Kraków ul. Salwatorska 14/310, adres do korespondencji Biuro Alseva Innowacje S.A.30-148 Kraków ul. Lindego 7C działający przez pełnomocników Panią Dagmarę Topolską i Panią Ige Kwiatkowską,

zawiadamiam  Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

Otrzymują:

1.        Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego zawiadomienia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectwa:

·          Sroczków

2.        Inwestor

3.        a/a

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: