Obwieszczenie IGPM.6733.11.2020.2021

2021-01-07 12:35:50 Ogłoszenia

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów.

Pacanów, dnia 07.01.2021 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.11.2020.2021 

Data obowiązywania:

od 07.01.2021 do 21.01.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

1.       Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów.

2.       Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

na części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1186/2, położonej w miejscowości Słupia, obręb 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski.

Wnioskodawca:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,

Pełnomocnik: Pani Bogusława SIEDLECKA, ul. Klikowska 65a, 33-100 Tarnów

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. J.Długosza 4A, 4/ Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146 - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 567 z p.zm.)

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.  

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: