ZARZĄDZENIE nr 120/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:25:12 Ogłoszenia

w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów nr 111/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego samochód marki MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t, o nr rej. TBU 95MT, stanowiący własność Gminy Pacanów.

§ 2

1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu, o którym mowa w §1 Zarządzenia, na kwotę 51 700,00 zł brutto.

2.      Ustala się treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

3.      Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.      Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

a)      Kazimierz Zdziebko- przewodniczący komisji

b)      Grzegorz Chrabąszcz– zastępca przewodniczącego komisji

c)      Dariusz Błach– członek komisji

d)     Paulina Zawisza– członek komisji.

2.      Dla ważności prac komisji wymaga obecności, co najmniej 3 członków Komisji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 5

Ogłoszenie o sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów oraz na stronach internetowych gminy Pacanów: www.ug.pacanow.pl, bip.pacanow.pl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5, stanowiącego własność Gminy Pacanów

  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO,

samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t

stanowiącego własność Gminy Pacanów 

 

I.                   NAZAWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO:

Gminą Pacanów

      ul. Rynek 15

      28-133 Pacanów

      NIP: 655-17-90-515 

 

II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Marka: MERCEDES-BENZ

2.      Model pojazdu: SPRINTER 518 CDI 5,0t

3.      Rodzaj pojazdu: Autobus

4.      Nr rejestracyjny: TBU95MT                                                 

5.      Rok prod.: 2007

6.              Nr VIN: WDB9066571S192101

7.      Data pierwszej rejestracji:2007-09-05

8.      Data ważności badania technicznego:2020/07/30

9.      Wskazanie drogomierza:376040 km

10.  Okres eksploatacji pojazdu (05.09.2007-20.09.2020):157 mies.

11.  Opis rodzaju pojazdu:autobus międzymiastowy

12.  Charakter wykorzystania:przewóz osób

13.  Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru):srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

14.  Dop. masacałk.:5000 kg

15.  Rodzaj autobusu:3 drzwiowy

16. Liczba miejsc siedzących:20

17.  Liczba osi / Rodzaj napędu I Skrzynia biegów: 2 / 4x2 / manualna

18.  Rozstaw osi:4325 mm

19.  Oznaczenie silnika:OM 642

20.  Jednostka napędowa:z zapłonem samoczynnym

21. Pojemność / Moc silnika:2987 ccm / 135kW(184KM)

22.  Doładowanie: Turbosp. zchłodn. powietrza

23. Liczba cylindrów / Układ cylindrów:6 / rzędowy

 

III.        CENA

1.    Cena wywoławcza: 51 700,00 zł

2.    Wadium: 5 170,00 zł

3.    Postąpienie: min.100 zł

 

IV.             TERMIN I MIEJSCE LICYTACJI:

1.      Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15,  w dniu 7 grudnia 2020 r. w Sali konferencyjnej, piętro II, godz. 1100.

 

V.                WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza tytułem „przetarg na samochód MERCEDES-BENZ”- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 grudnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. Uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy kupna-sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu,   w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

1.      Przed rozpoczęciem licytacji oferenci przekładają komisji przetargowej: dowody wpłacenia wadium, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

3.      Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę jest zobowiązany do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia licytacji na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 82 85170007 0040 0400 0172 0073 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, a następnie w terminie 14 dni od licytacji podpisać umowę- kupna sprzedaży.

Kupujący winien przedłożyć dowód wpłaty przed zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

 

VI.             UWAGI:

1.      Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

2.      Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży samochodu można uzyskać w Urzędzie   Miasta  i Gminy Pacanów, pokój nr 102, 205 telefon 41 3765403 wew. 11 lub 25    w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00-15.00.

3.      Istnieje możliwość obejrzenia samochodu po wcześniejszym umówieniu się z Sekretarzem Miasta i Gminy Pacanów lub innym wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.


Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5, stanowiącego własność Gminy Pacanów

REGULAMIN PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,

stanowiącego własność Gminy Pacanów

1.    Niniejszy regulamin określa zasady oraz sposób przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu.

2.    Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Gminy.

3.    W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie tym Osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.

4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i w terminie podanym w ogłoszeniu.

5.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.    Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

7.    Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej przekazując uczestnikom informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, wysokości postąpienia, podaje imiona i nazwiska albo nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz ustala tożsamość uczestników przetargu.

8.    Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

9.    Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

10.  Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.

11.  Z przeprowadzenia przetargu komisja sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać:

a.    miejsce i czas przeprowadzenia przetargu,

b.    imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

c.    ilość osób dopuszczonych do przetargu,

d.   wysokość ceny wywoławcze,

e.    informacje o ilości ofert odrzuconych,

f.    najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży,

g.    wysokość ceny nabycia i kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny- wadium,

h.    imię, nazwisko i adres nabywcy,

i.     podpisy osób prowadzących przetarg oraz nabywcy pojazdu.

12. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

 

 

 

Zobacz również: