ZARZĄDZENIE nr 119 /2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:23:11 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) zarządzam, co następuje

§1

Przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość rolną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, w gazecie Echo Dnia, na stronach internetowych tut. Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Słupia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 119/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka rolna, nr 954/1, powierzchnia 0,6800 ha, obręb Słupia, gmina Pacanów.

Nieruchomość:

1.      Działka ewidencyjna nr 954/1 stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00056270/7;

2.      Powierzchnia nieruchomości – 0,6800 ha;

3.      Nieruchomość: działka rolna położona w miejscowości Słupia;

4.      Dla działki nr 954/1 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 954/1 oznaczona jest jako działka rolna, niezabudowana;

5.      Terminy wnoszenia opłat- do 15 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy;

6.      Wysokość czynszu za dzierżawę gruntu-130,2 kg pszenicy;

Stawka czynszu dzierżawnego gruntu będzie waloryzowana corocznie jako suma czynszu należnego wyrażonego w równowartości pieniężnej odpowiedniej ilości pszenicy, przejmując do przeliczeń średnią krajową cenę skupu pszenicy na podstawie obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7.      Nieruchomość rolna przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat;

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni: od 13.11.2020 r. do 04.12.2020 r.

 Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: