ZARZĄDZENIE nr 118/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:20:15 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXVII/149/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, w gazecie Echo Dnia, na stronach internetowych tut. Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Pacanów.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Część dachu o pow. 3 m2 budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, znajdującego się na działkach nr nr; 1517, 1516/5, 1529, 1530/1, 1516/10, obręb Pacanów

Nieruchomość:

1.      Oznaczenie: działki ewidencyjne nr nr: 1517, 1516/5, 1529, 1530/1, 1516/10 - dla których Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW nr KI1B/0001789/8;

2.      Opis: część dachu o pow. 3 m2 budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów z przeznaczeniem pod urządzenia teletechniczne i instalacje telekomunikacyjne;

3.      Przeznaczenie: dla działek ewidencyjnych nr nr: 1517, 1516/5, 1529, 1530/1, 1516/10 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są, jako teren zabudowany;

4.      Czynsz: wysokość czynszu za dzierżawę gruntu- 150,00 zł miesięcznie ( kwota ryczałtowa 40,00 zł plus podatek Vat 23% za energię elektryczną, opłata za czynsz 81,95 plus podatek Vat 23%). Czynsz płatny do 30- go danego miesiąca;

5.      Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni: od 13.11.2020 r. do 04.12.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: