ZARZĄDZENIE nr 112/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 30 października 2020 r.

2020-11-02 13:19:06 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji w celu oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów nr 111/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zarządza, co następuje:

§ 1

1.      Powołuje się Komisję w celu oceny przydatności składników majątku:

a)      Kazimierz Zdziebko– przewodniczący komisji

b)      Paulina Zawisza– zastępca przewodniczącego komisji

c)      Jolanta Wątroba – członek komisji

d)     Mariusz Ratusznik– członek komisji.

2. Dla ważności prac Komisja wymaga obecności, co najmniej 3 członków Komisji.

§ 2

Zadania komisji polegają na ocenie przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania przez Urząd Miasta i Gminy Pacanów.

§ 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: