Obwieszczenie IGPM.6733.1.2020

2020-03-18 17:24:13 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie

Pacanów, dnia 18.03.2020 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.03.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 168, 167, 98/5, 98/3, 98/2, 98/1, 100/1, 100/2, 97, 109, 96, położonych w miejscowości Wójcza, obręb: 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: