Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 16 marca 2020 r.

2020-03-16 08:57:37 Ogłoszenia

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 5, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r poz.506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374) w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego /Dz.U. poz. 433/ zarządzam, co następuje :

§ 1.

1.W okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie do wykonania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2.Wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy za wyjątkiem spraw z zakresu:
a/ wydawania dowodów osobistych,
b/ wydawania aktów zgonu.
3.Zalecam mieszkańcom miasta i gminy Pacanów korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą mailową na adres: ug@pacanow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 41 3765403.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
Wiesław Skop

Zobacz również: