Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2020

2020-01-09 11:23:48 Ogłoszenia

Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków V” o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 33, 34, 35 obręb ewidencyjny Sroczków.

Znak: ROŚ. 6220.1.2020                                                                     Pacanów, dnia 08.01.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018r. poz.2096 ze zm) 

zawiadamiam, że 

w dniu 08.01.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów na wniosek inwestora PZE PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m Kraków ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Kraków, (adres korespondencyjny: Kraków ul. Lindego 7C, 30-148 Kraków) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków V” o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 33, 34, 35 obręb ewidencyjny Sroczków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w dniu 08.01.2020r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sroczków.

 

Otrzymują:

1.        Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·         Sroczków

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Strony postępowania wg wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

 

Zobacz również: