Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-12-03 07:42:30 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m - została wydana decyzja.

Pacanów, 02.12.2019r

Znak: ROŚ.6220.4.2019

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz.2081 z późn. zm.), i art.1 0 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 02.12.2019r na wniosek Inwestora Powiat Buski siedziba władz Powiatu 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15 została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.4.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m”, na działkach nr 1102, 1048, 1047/1, 1047/2, 1064/1 (skrzyżowanie z 0122T) obręb Słupia, działki nr 1149/1 – obręb Słupia- Kanał Strumień, działki nr 1124/1 obręb Słupia, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.    

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słupia.


Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•              Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•              Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

 

 

Zobacz również: