Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2019

2019-11-28 12:05:52 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178

Znak: ROŚ. 6220.5.2019                                                                     Pacanów, dnia 26.11.2019

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018r. poz.2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 26.11.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów na wniosek inwestora Gminy Pacanów z siedzibą w m. Pacanów ul. Rynek 15, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178”, planowanego do realizacji na działce nr 72/1 obręb Książnice.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w dniu 26.11.2019r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Liczba stron w powyższej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś. raz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Książnice.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. 


Otrzymują:

1.        Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego zawiadomienia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·         Książnice

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Strony postępowania przez zawiadomienie zgodnie z art. 49 k.p.a.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: