Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-11-22 11:42:16 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m.

Pacanów, 21.11.2019

ROŚ.6220.4.2019                                                                

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m”, na działkach nr 1102, 1048, 1047/1, 1047/2, 1064/1 (skrzyżowanie z 0122T) obręb Słupia, działki nr 1149/1 – obręb Słupia- Kanał Strumień, działki nr 1124/1 obręb Słupia, Inwestor Powiat Buski siedziba władz Powiatu 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Mickiewicza 15
 

zawiadamiam  Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.


Otrzymują:

1.     Inwestor

2.     Strony postępowania wg wykazu

3.     Sołtys m. Słupia

4.     a/a

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: