ZARZĄDZENIE nr 112/2019

2019-10-21 17:42:57 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr  112 /2019

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Pacanów

z  dnia  21  października  2019r


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  w   drodze  przetargu  nieograniczonego

                                                 Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /jt Dz. U z  2019r  poz. 506/  i art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami tekst jednolity  Dz.U  z 2018r  Dz. U.   poz. 2204 z  późniejszymi  zmianami/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXIX/247/2013  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  12  czerwca 2013r w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokali  mieszkalnych   położonych  w  Biechowie  po  byłym  Ośrodku  Zdrowia. 

 §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego lokal  mieszkalny wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej , zwyczajowo  przyjęte ,  na  stronach internetowych

Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie.

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  112/2019

Burmistrza  i   Gminy Pacanów  z  dnia  21  października  2019r    w                                         

 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości   lokalowej  w          

 budynku  mieszkalnym  przeznaczonej  do  sprzedaży  

 w  drodze  przetargu    nieograniczonego

 W  Y  K  A  Z

nieruchomości  lokalowej   w   budynku mieszkalnym  położonym w   Biechowie

po  byłym   Ośrodku  Zdrowia    przeznaczonym  do  sprzedaży 

Nieruchomość;

1.Działka  nr  3223/2

2.Własność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w  KI1B/00056270/7

3.Udział  nabywcy  lokalu  w  części  wspólnej  budynku  i gruntu   o  pow. 0,0664 ha

  wynosi  10621/21852 części.

4.Powierzchnia  lokalu   mieszkalnego  Nr  3 -  106,21 m²

5.Nieruchomość  lokalowa  położona  w  Biechowie

6.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów    zapisana   jako   nieruchomość  zabudowana                         

7/ Cena  nieruchomości  lokalu  mieszkalnego    41500,00zł   

     -  wartość  rynkowa  lokalu        41500,00ł

         Mieszkalnego       

8/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  nie  dotyczy

9. Termin  zagospodarowania   nieruchomości   -  nie  dotyczy10. Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

 10.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 11.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

12.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

13/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  nie dotyczy

14. Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  21  października 2019r  do                 

12  listopada  2019r

 

Zobacz również: