ZARZĄDZENIE nr 111/2019

2019-10-21 17:40:48 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr  111/2019

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Pacanów 

z  dnia  21  października 2019r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  w   drodze  przetargu  nieograniczonego


Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r o  samorządzie  gminnym  /j.t  Dz.U z  2019r  poz. 506/  i art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  jednolity tekst Dz.U z 2018r   poz. 2204 z  późniejszymi  zmianami/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXIX/247/2013  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  12  czerwca 2013r w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokali  mieszkalnych   położonych  w  Biechowie  po  byłym  Ośrodku  Zdrowia. 

 §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego lokal  mieszkalny  wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej ,  zwyczajowo  przyjęte , na  stronach  internetowych   Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  111/2019

Burmistrz  Miasta  i  Gminy Pacanów  z  dnia   21X.2019r w                                         

 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości   lokalowej  w          

budynku  mieszkalnym  przeznaczonej  do  sprzedaży  

w  drodze  przetargu    nieograniczonego

W  Y  K  A  Z

nieruchomości  lokalowej   w   budynku mieszkalnym  położonym w   Biechowie  po  byłym   Ośrodku  Zdrowia    przeznaczonym  do  sprzedaży 

Nieruchomość;

1.Działka  nr  3223/2

2.Własność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w  KI1B/00056270/7

3.Udział  nabywcy  lokalu  w  części  wspólnej  budynku  i gruntu   o  pow. 0,0664 ha

  wynosi  5277/21852 części.

4.Powierzchnia  lokalu   mieszkalnego  Nr  2 -  52,77 m²

4.Nieruchomość  lokalowa  położona  w  Biechowie

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów    zapisana   jako   nieruchomość  zabudowana                      

6/ Cena  nieruchomości  lokalu  mieszkalnego  20600,00

     -  wartość  rynkowa  lokalu     20600.0 

         Mieszkalnego 

7/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  nie  dotyczy

8. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

9.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -      nie  dotyczy.

10.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

11.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

12.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

13/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  nie dotyczy

14. Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  21  października  2019r  do                 

12  listopada  2019r     

 

Zobacz również: